Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. DEFINITIES

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1 Wij of Ons: De gebruikers van deze Algemene Leveringsvoorwaarden handelend onder de naam: One on One, diensten en producten leverend onder de merknaam Move a-Head
1.2 Bijeenkomst / activiteit: Hier onder vallen alle faciliteiten / diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging met One on One.
1.3 Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een bijeenkomst / activiteit organiseren;
1.4 Leverancier: degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan ons levert;
1.5 De directie: zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag – onder dossiernummers: 24266604
1.6 Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een bijeenkomst / activiteit organiseren;
1.7 Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier;

Artikel 2. WERKINGSSFEER

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aanvullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd.

Artikel 3. OFFERTES

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.
3.2 Offertes met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.
3.3 Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan ons door leveranciers. 3.4 Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3.5 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 3.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders aangeven.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. VOLMACHTEN

4.1 Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze medewerkers – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze algemene leveringsvoorwaarden.
4.2 Degene, die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de participant of opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT EN PRIJSVERHOGING

5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de participant aangebracht – hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze -, die leiden tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
5.2 Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering / verblijf, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1. en 2. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.
5.4 Wij behouden ons het recht, in overleg met opdrachtgever wijzigingen in de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de opdracht wil ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, dat zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst. 5.5 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, danzijn Wij gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Ons bedrijf bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Ons op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
5.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kunnen wij een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 5.7 Indien Wij met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomen, dan zijn Wij niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5.8 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Wij
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Ons rustende verplichting ingevolge de wet;
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
– of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 6. OPDRACHTBEVESTIGING

6.1 De opdrachtbevestiging heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit van Ons zal zijn, kunnen door de opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden.

Artikel 7. CONTRACTSDUUR

7.1 De overeenkomst tussen Ons en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 7.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wij dienen daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 8. UITVOERING

8.1 Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
8.2 Wij hebben het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 Indien door Ons of door Ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8.4. Levering geschiedt af ons bedrijf. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan zijn wij gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
8.5. Wij zijn is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ons worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ons zijn verstrekt, hebben Wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Ons ter beschikking heeft gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wij zijn uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 8.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Wij zullen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 8.8 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Ons gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ons daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 9. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Ons kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
9.2 Voorts zijn Wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ons kan worden gevergd.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ons op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Indien Wij tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
9.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, zijn Wij gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan zijn Wij gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ons, zullen Wij in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ons extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Wij anders aangeven.
9.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ons vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ons op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10. ANNULERING TOTALE BOEKING

10.1 a. Bij annulering tot 12 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u maximaal 10% van de overeengekomen totaalprijs aan One on One verschuldigd,
b. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 30% van de overeengekomen totaalprijs aan One on One verschuldigd,
c. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 60% van de overeengekomen totaalprijs aan One on One verschuldigd,
d. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 90% van de overeengekomen totaalprijs aan One on One verschuldigd,
e. Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en bent u de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
10.2 Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 11. WIJZIGING IN DEELNAME AANTALLEN – SPORTIEF – HORECA

11.1 Tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit kunt u 10% van het overeengekomen aantal deelnemers in de opdrachtbevestiging kosteloos naar beneden bijstellen.
Werkwijze; u dient 3 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit het definitieve aantal deelnemers aan One on One door te geven. Indien u geen gebruik maakt van deze kaart zal het overeengekomen aantal deelnemers, vanuit de opdrachtbevestiging, in rekening worden gebracht.
11.2 Bijstelling van het deelnemers aantal, dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 12. BETALING

12.1 De door ons vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
12.2 a. Na uitvoer van uw bijeenkomst / activiteit ontvangt u een factuur. De betaling ervan dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt op BANKrekeningnummer: NL90 INGB 0007 5297 71 t.n.v. ONE ON ONE of NL13 INGB 0005 6716 67 t.n.v. MOVE AHEAD onder vermelding van het factuurnummer, op een door Ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Ons aangegeven. Wij zijn gerechtigd om periodiek te factureren.
b. Wij houden ons zich het recht toe; na ontvangst van een ondertekende opdrachtbevestiging, u vooraf een aanbetalingfactuur van 75% van de overeengekomen totaalprijs te facturen. Eventuele verrekeningen in deelname en extra uitgaven zullen in de eindfactuur worden gecorrigeerd.
12.3 extra deelname aan een bijeenkomst / activiteit kunnen achteraf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt.
12.4 Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens een bijeenkomst / activiteit worden achteraf gefactureerd.
12.5 Eventuele veranderingen in de B.T.W.-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.
12.6 Toeristenbelasting is apart vermeld en zal u in rekening worden gebracht.
12.7 Indien de opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12.8 Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, 2% rente verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt. 12.9. Wij hebben het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
12.10. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ons verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
12.11 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van € 250,–). De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Wij echter hogere kosten ter incasso hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 13. GARANTIE / ONDERZOEK / RECLAMES VERJARINGSTERMIJN

13.1. De door Ons te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Wij kunnne in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
13.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van drie maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Ons verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
13.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ons, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben
getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Wij geen invloed op kunnen uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
13.4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Ons te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Ons te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Wij in staat zijn adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Ons in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13.5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Ons opdracht gegeven heeft.
13.6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
13.7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zullen Wij de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Ons, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Ons te retourneren en de eigendom daarover aan Ons te verschaffen, tenzij Wij anders aangeven.
13.8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Ons daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
13.9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
13.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Ons en de door Ons bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 13.11 Wij staan tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdracht- bevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of Wij al dan niet dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering.

Artikel 14. UITSLUITING / BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Indien Wij aansprakelijk mochten zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.2 Behoudens de verantwoordelijkheid van Ons krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van:
a. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Ons.
b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers. c. daden of nalatigheid door derden.
d. daden of nalatigheid door de opdrachtgever aan Ons ter beschikking gestelde werknemers.
e. daden of nalatigheid door Ons als hoofdaannemer aangetrokken onderaannemers verantwoordelijk voor door hun geleverde producten of diensten.
14.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wij zijn uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
14.4. Indien Wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ons beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.2 De aansprakelijkheid van Ons is te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is.
14.3 De adviezen die Wij verstrekken, zijn vrijblijvend.
14.4 Indien de werkzaamheden van Ons, de verstrekte adviezen daaronder begrepen, niet leiden tot het daarmee door de
opdrachtgever beoogde resultaat, is zulks voor risico van de opdrachtgever en zijn Wij daarvoor niet aansprakelijk.
14.5 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
14.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ons toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ons of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15. VRIJWARING

15.1 De Opdrachtgever vrijwaart Ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ons toerekenbaar is. Indien Wij uit dien hoofde door derden mochten worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Ons zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn Wij, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ons en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16. DEELNEMERS EN HAAR VERPLICHTINGEN

16.1 Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van Ons grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.
16.2 Wij behouden ons het recht deelnemers uit te sluiten van deelname van een door ons georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit.
16.3 Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kunnen Wij besluiten hem van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.
16.4 De opdrachtgever stelt de ouder(-s) en/of verzorger(-s) van minderjarige deelnemers op de hoogte van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

Artikel 17. SCHADE / VERNIELINGEN TIJDENS VERBLIJF

17.1 Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers zullen, zover niet op de dader(-s) zelf te verhalen, op de opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 18. VERBLIJF OP OUTDOOR-/TRAINING- EN OVERNACHTINGSLOKATIES

18.1 Alle gasten / deelnemers verblijvend op onze locaties dienen de geldende huisregels en instructies van Ons op te volgen. Indien gasten / deelnemers geen gehoor geven aan de huisregels en instructies van Ons zijn wij gerechtigd het verblijf te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

Artikel 19. VERHUUR MATERIALEN

19.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.
19.2 De opdrachtgever dient de gehuurde materialen binnen de gestelde termijn, na de activiteit weer in de oorspronkelijke staat over te dragen aan Ons.
19.3 Bij vermissing en/of schade aan materialen zullen de kosten op de opdrachtgever verhaald worden. Schade en/of vermissing dient direct aan Ons te worden gemeld. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gehuurde, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van terugbezorging.
19.4 Wij kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andermans eigendommen (locaties) door het gebruik van onze verhuurde materialen.
19.5 De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de benodigde vergunningen die voor de uitvoer van activiteiten noodzakelijk kunnen zijn.

Artikel 20. EIGENDOMSVOORBEHOUD

20.1 Het door in het kader van de overeenkomst Ons geleverde blijft eigendom van Ons totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Ons gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Bij niet betaling zijn wij gerechtigd de zaken bij de opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn opdrachtgever dan wel de derden verplicht ons hiertoe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. De kosten van deze retournering komen voor rekening van opdrachtgever.
20.2 Het door Ons geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
20.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ons veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Ons ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering zijn Wij gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Ons bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
20.4 Voor het geval Wij ons in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Ons en door Ons aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ons zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 21. RETENTIERECHT

21.1 Met betrekking tot zaken van opdrachtgever, die wij onder ons hebben, zijn wij gerechtigd die goederen onder ons te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die wij hebben gemaakt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever zijn voldaan. Tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 22. FORCE MAJEURE

22.1 Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan zijn wij gerechtigd om de order en/of de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden ons het verschuldigde bedrag in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen.
22.2 In geval van een niet aan onze schuld toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zullen wij de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.
22.3 Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machine-breuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de order en/of overeenkomsten voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de order en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen.

Artikel 23. AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT

23.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ons bedachte of tot stand gebrachte bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke zullen ons toebehoren. Wij hebben het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
23.2 Indien de opdrachtgever een bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke door ons laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijke idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden, zonder dat daardoor de rechten op het idee op opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de opdrachtgever in rekening gebracht kosten van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen.

Artikel 24. KLACHTEN

24.1 Reclames met betrekking tot door ons georganiseerde bijeenkomst / activiteit dienen binnen 14 dagen na afloop van de bijeenkomst / activiteit schriftelijk bij ons te worden ingediend.
24.2 Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen.

Artikel 25. GESCHILBESLECHTING

25.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en One on One, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem.

Artikel 26. TOEPASSELIJK RECHT

26.1 Op elke overeenkomst tussen Ons en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.